Tìm kiếm

Phòng Quy hoạch - Xây dựng và Tài nguyên - Môi trường

Phòng Quy hoạch - Xây dựng và Tài nguyên - Môi trường

Quy hoạch phân khu tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo

Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo có 02 quy hoạch phân khu

  • Quy hoạch phân khu thị trấn Lao Bảo
  • Quy hoạch phân khu thị trấn Khe Sanh

Quy hoạch phân khu Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị

Hiện nay, tại Khu Kinh tế Đông Nam có 03 quy hoạch phân khu

Giới thiệu quy hoạch các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh

Hiện tại trên địa bàn tỉnh có 05 khu công nghiệp và 02 khu kinh tế

- Khu công nghiệp Nam Đông Hà

- Khu công nghiệp Quán Ngang

- Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá

- Khu công nghiệp Quảng Trị (VSIP)

- Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo

- Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị

 

Chi tiết kèm theo

Tình hình sử dụng đất tại các KCN, KKT

Tổng hợp tình hình giao đất, cho thuê đất, sử dụng đất tại các KCN, KKT

Đơn giá cho thuê đất, thuê mặt nước tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế

Đơn giá thuê đất, thuê mặt nước tại các KCN, KKT: có file kèm theo

Công tác bảo vệ môi trường tại các Khu công nghiệp, khu kinh tế

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị (sau đây viết tắt là BQL KKT) có địa chỉ tại số 91, đường Lê Duẩn, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; được thành lập tại Quyết định số 1229/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Tổng số cán bộ công chức, viên chức và người lao động là 30 người. BQL KKT đã thành lập phòng Tài nguyên và Môi trường với 03 công chức trong đó 01 công chức chuyên trách về môi trường. BQL KKT được giao làm chủ đầu tư hạ tầng các Khu công nghiệp: Nam Đông Hà, Quán Ngang và Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo.

Ban Quản lý KKT tỉnh Quảng Trị là đơn vị giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn, đồng thời BQL KKT cũng được UBND tỉnh giao là chủ đầu tư hạ tầng của KCN Nam Đông Hà, KCN Quán Ngang và Khu Kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo nên chịu trách nhiệm về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

          1. Khu công nghiệp Nam Đông Hà:

Khu công nghiệp Nam Đông Hà có vị trí tại phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Nam Đông Hà được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 3714/QĐ-UB ngày 27 tháng 12 năm 2004. Loại hình sản xuất được thu hút đầu tư vào KCN gồm: các ngành sản xuất vật liệu xây dựng cao cấp; các ngành dệt, da, may và sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ; các ngành điện tử và cơ khí. KCN Nam Đông Hà được quy hoạch với tổng diện tích là 98,754 ha, trong đó: diện tích đất cho thuê là 62,61 ha; diện tích đất xây dựng hạ tầng và công trình phụ trợ là 23,96 ha và diện tích đất trồng cây xanh là 12,184 ha. Đến nay, đã có 32 dự án được UBND tỉnh Quảng Trị ban hành quyết định cho thuê đất với tổng diện tích là 60,227 ha, tỷ lệ lấp đầy 91,78%, trong đó: có 15 dự án đầu tư đã đi vào hoạt động, diện tích 40,45 ha; 15 dự án đang triển khai đầu tư xây dựng, diện tích 19,777 ha và 02 dự án chưa triển khai. 

Về tình hình đầu tư hạ tầng KCN: hệ thống đường nội bộ đã được xây dựng hoàn thành; hệ thống thu gom nước mưa đã được xây dựng theo các tuyến đường, đạt khối lượng 95%. Hệ thống thu gom nước thải công nghiệp chưa thực hiện. Theo báo cáo của BQL KKT thì đây là phần việc đi kèm theo dự án hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN. Trong hạ tầng của KCN đã được đầu tư đường ống cấp nước đến tận chân tường rào của từng doanh nghiệp và các doanh nghiệp trực tiếp hợp đồng với Công ty cấp nước thành phố Đông Hà để sử dụng.

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) tổng thể Khu công nghiệp Nam Đông Hà được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 3783/QĐ-UB ngày 31 tháng 12 năm 2004.

Đến thời điểm 30/03/2022, Khu công nghiệp Nam Đông Hà đã có 32 Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong đó: 07 Dự án báo cáo ĐTM đã được UBND tỉnh phê duyệt, 15 Dự án Cam kết bảo vệ môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường đã được UBND Thành phố Đông Hà cấp giấy xác nhận, 06 Đề án BVMT đã được phê duyệt. BQL KTT luôn phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với các Dự án đầu tư sản xuất kinh doanh tại KCN Nam Đông Hà theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chủ động rà soát, nhắc nhở các Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các nội dung đã cam kết tại kế hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; hướng dẫn thủ tục về BVMT cho các nhà đầu tư đầu tư vào KCN.

BQL KKT đã thực hiện chương trình quan trắc môi trường định kỳ hàng năm.

Trong quá trình hoạt động của KCN, có phát sinh các loại chất thải và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường như sau:

  - Về nước thải: Ngày 22 tháng 02 năm 2011, UBND tỉnh Quảng Trị đã phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại Quyết định số 287/QĐ-UBND với công suất 2.000 m3/ngày đêm. Tuy nhiên, do tình hình khó khăn về nguồn vốn và lượng nước thải tại KCN Nam Đông Hà hiện tại quá ít so với công suất đề ra (khoảng 100 m3/ngày đêm), nên đến nay Dự án vẫn chưa được triển khai. Vì vậy, các cơ sở sản xuất kinh doanh tại KCN phải tự đầu tư xây dựng hệ thống nước thải để xử lý nước thải đạt các Quy chuẩn Việt Nam trước khi thải ra môi trường. Để đảm bảo công tác bảo vệ môi trường tại KCN Nam Đông Hà theo đúng quy định, ngày 22/09/2021, Ban Quản lý Khu kinh tế đã có Tờ trình số 115/TTr-KKT trình UBND tỉnh Quảng Trị Về việc xin chủ trương đầu tư các dự án hạ tầng tại các Khu Công nghiệp sử dụng nguồn thu từ tiền sử dụng đất của các doanh nghiệp đầu tư tại Khu Công nghiệp, Khu kinh tế trong đó đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt chủ trương đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật KCN Quán Ngang, KCN Nam Đông Hà, tại KCN Nam Đông Hà Dự án: Thoát nước thải khu Công nghiệp Nam Đông Hà là một trong các nội dung Ban đề nghị đầu tư.

- Bụi và khí thải: Bụi và khí thải phát sinh, các doanh nghiệp tự xử lý trước khi thải ra môi trường.

- Về quản lý chất thải rắn thông thường: Chất thải rắn thông thường: gồm chất thải rắn sản xuất và chất thải rắn sinh hoạt, phát sinh khoảng 4,4 tấn/ngày, được các cơ sở tự hợp đồng với Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà thu gom, vận chuyển, xử lý.

- Về quản lý chất thải nguy hại (CTNH): Các doanh nghiệp có phát sinh chất thải nguy hại, thực hiện đăng ký quản lý chất thải nguy hại với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị. CTNH phát sinh được thu gom và lưu giữ và hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng để vận chuyển, xử lý.

         2. Khu công nghiệp Quán Ngang:

Khu công nghiệp (KCN) Quán Ngang có vị trí tại xã Gio Châu và xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Quán Ngang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 1) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1952/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2009. Loại hình sản xuất được thu hút đầu tư: ngành công nghiêp Sản xuất vật liệu xây dựng; ngành công nghiệp dệt da, may mặc và sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ; ngành công nghiệp cơ khí điện tử; ngành công nghiệp chế biến nông lâm, rượu bia, nước giải khát; ngành công nghiệp chế biến thuỷ hải sản.

UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt Quy hoạch chi tiết KCN Quán Ngang tại Quyết định số 3071/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2004 và phê duyệt Quy hoạch chi tiết (Giai đoạn 2) tại Quyết định số 2234/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2014 với tổngdiện tích là 201,39 ha.

Cơ cấu sử dụng đất giai đoạn 1: 135,26 ha, trong đó: đất xây dựng nhà máy: 100,11 ha chiếm 74%;  đất công cộng: 2,16 ha chiếm 1,6%; đất hạ tầng kỹ thuật: 3,96 ha chiếm 2,9%; đất giao thông: 19,57 ha chiếm 14,5%; đất cây xanh: 9,35 ha chiếm 6,9% và đất giao thông dự kiến: 0,11 ha chiếm 0,1%.

Cơ cấu sử dụng đất giai đoạn 2: 66,13 ha, trong đó: đất xây dựng nhà máy: 43,76 ha chiếm 66,2%; đất hạ tầng kỹ thuật: 3,01 ha chiếm 4,6%; đất giao thông: 8,28 ha chiếm 12,5%; đất cây xanh: 10,8 ha chiếm 16,3%; đất giao thông dự kiến: 0,28 ha chiếm 0,4%.

Về tình hình đầu tư hạ tầng KCN: hệ thống đường nội bộ đã được xây dựng cơ bản hoàn thành, đạt khối lượng 80%; hệ thống thu gom nước mưa đã đầu tư cơ bản dọc trên các tuyến đường, đạt khối lượng 70%. Hệ thống thu gom nước thải công nghiệp đã được thực hiện. Trong KCN đã được đầu tư đường ống cấp nước đến tận chân tường rào của từng doanh nghiệp và các doanh nghiệp trực tiếp hợp đồng với Công ty cấp nước thị trấn Gio Linh để sử dụng.

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của Dự án “Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Quán Ngang, tỉnh Quảng Trị” được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 989/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 6 năm 2007.

Đến thời điểm 30/03/2022, Khu công nghiệp Quán Ngang đã có 14 Dự án đầu tư trong đó: 10 Dự án báo cáo ĐTM đã được UBND tỉnh phê duyệt, 03 Dự án Cam kết bảo vệ môi trường đã được UBND Huyện Gio Linh cấp giấy xác nhận; 01 Đề án BVMT đã được Sở TN&MT phê duyệt.

Trong quá trình hoạt động, BQL KKT có phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với các Dự án đầu tư sản xuất kinh doanh tại KCN Quán Ngang và hướng dẫn thủ tục về bảo vệ môi trường cho các nhà đầu tư đầu tư vào KCN theo quy định.

BQL KKT đã thực hiện chương trình quan trắc môi trường định kỳ hàng năm.

Trong quá trình hoạt động của KCN có phát sinh các loại chất thải và thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường như sau:

- Về nước thải, nước mưa: BQL KKT đã triển khai đầu tư xây dựng hệ thống thu gom thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải tuy nhiên do Hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Quán Ngang đang trong quá trình hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và một số thủ tục phục vụ quá trình vận hành theo đúng quy định, nên nước thải của các Doanh nghiệp hiện đang được thải ra chung vào cống thoát nước mưa ra môi trường.

- UBND tỉnh đã có Quyết định số 614/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư dự án Hệ thống xử lý nước thải tại KCN Quán Ngang (giai đoạn 1) với tổng mức đầu tư là 104 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2016-2020. Dự án gồm có 03 gói thầu xây lắp, đã thi công hoàn thành 2 gói thầu (xây lắp hệ thống thoát nước thải và xây lắp hệ thống thu gom nước thải), hiện đang triển khai thi công gói thầu xây lắp nhà máy xử lý nước thải. Dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động trong năm 2021, tuy nhiên đến thời điểm này vẫn chưa đảm bảo kế hoạch do nhiều nguyên nhân, Hiện nay Ban đang tích cực thực hiện các thủ tục cần thiết để đưa nhà máy xử lý nước thải đi vào vận hành theo dúng quy định. Trước mắt để giảm thiểu các tác động ảnh hưởng của nước thải đến môi trường tiếp nhận thì đã yêu cầu các nhà máy hoạt động trong KCN phải xử lý đảm bảo trước khi thải ra hệ thống thoát nước chung. Đối với nước thải sinh hoạt, các cơ sở đã đầu tư bể tự hoại 3 ngăn để thu gom và xử lý nước thải phát sinh ừ nhà vệ sinh; nước thải từ nhà bếp và rửa chân tay của công nhân được thu gom theo hệ thống thoát nước trong khuôn viên của các cơ sở về hố ga lắng lọc sau đó thải vào hệ thống thoát nước chung của KCN. Nước mưa chảy tràn được thu gom nước mưa bằng các mương bê tông kiên cố, lắng thông qua các hố ga trước khi thải ra hệ thống thoát nước chung của KCN.

Hiện tại, do công trình xử lý nước thải KCN chưa hoàn thiện nên lượng nước thải phát sinh của toàn KCN (khoảng 690m3/ngày đêm) do các cơ sở trong KCN tự xử lý trước khi xả thải vào hệ thống thoát nước mưa của KCN, chảy ra sông Thạch Hãn.

- Về quản lý chất thải rắn thông thường: chất thải rắn công nghiệp phát sinh khoảng 23 tấn/ngày, chủ yếu từ chất thải sinh hoạt của công nhân và quá trình sản xuất, trong đó chủ yếu:  xỉ than, túi nilon, bavia, mảnh vỡ tấm lợp thải. Đối với mảnh vỡ tấm lợp được thu gom tiến hành nghiền để làm phụ gia; Bavia, chất thải cũ lắng động được đưa vào bể khuấy, tất cả được tái sản xuất. Chất thải sinh hoạt các cơ sở hợp đồng với Hợp tác xã thu gom rác thải Gio Quang thu gom, xử lý.Đối với chất thải sinh hoạt, các cơ sở hợp đồng với Hợp tác xã thu gom rác thải Gio Quang thu gom, xử lý.

- Về quản lý chất thải nguy hại (CTNH): các doanh nghiệp có phát sinh chất thải nguy hại tự đăng ký quản lý chất thải nguy hại với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị. CTNH phát sinh được thu gom và lưu giữ và hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng để vận chuyển, xử lý.

3. Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo:

Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo thuộc địa bàn huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị, trải dọc theo Quốc lộ 9 - tuyến đường xuyên Á với chiều dài 25 km, bao gồm 07 đơn vị hành chính cấp xã là: 02 thị trấn: Khe Sanh và Lao Bảo; 05 xã : Tân Hợp, Tân Liên, Tân Lập, Tân Long và Tân Thành. Khu Kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo được thành lập cuối năm 1997. Quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết các khu tập trung được triển khai thực hiện, hoàn thành và phê duyệt từ năm 2000 đến đầu năm 2002. Việc triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu tập trung từ năm 2001 đến 2004. Đến năm 2010, BQL KKT đã lập Thuyết minh tổng hợp Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 07 tháng 04 năm 2011 với tổng diện tích quy hoạch: 1.443.862 m2, trong đó gồm: Khu Công thương mại dịch vụ Lao Bảo (gồm Cụm Công nghiệp và Thương mại dịch vụ và Cụm Cửa khẩu Lao Bảo, với tổng diện tích 709.360 m2), Cụm sản xuất công nghiệp tập trung phía Tây Bắc thị trấn Lao Bảo (231.000 m2), Khu Công viên Văn hóa trung tâm thị trấn Lao Bảo (25.669m2), Khu Dịch vụ - Du lịch Làng Vây (43.678m2)Khu công nghiệp Tân Thành (215.617 m2).

Tình hình thực hiện việc giao lại đất và cho thuê đất tại các khu quy hoạch tập trung tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo do BQL KKT quản lý cụ thể như sau:

 

Stt

 

Tên khu, cụm quy hoạch

 

Tổng diện tích

Trong đó

Đất chưa đầu tư xây dựng CSHT

Đất giao thông

Đất hồ

1

2

3

4

1

Khu Công thương mại dịch vụ Lao Bảo

709.360

10.870

227.324

 

-

Cụm Công nghiệp và TMDV

567.390

 

203.349

 

-

Cụm Cửa khẩu Lao Bảo

141.970

10.870

23.975

 

2

Cụm sản xuất công nghiệp tập trung phía Tây Bắc thị trấn Lao Bảo

231.000

 

5.000

 

3

Khu Dịch vụ - Du lịch Làng Vây

43.678

23.975

3.598

 

4

Khu Công nghiệp Tân Thành

215.617

 

 

 

 

Cộng

1.199.655

137.574

285.922

79.678

- Cụm sản xuất công nghiệp tập trung phía Tây Bắc thị trấn Lao Bảo: có 07 dự án đã được cho thuê đất, cấp QĐ chủ trương đầu tư, cấp Giấy CNĐKĐT.

- Khu Công thương mại dịch vụ Lao Bảo: có 33 dự án đã được cho thuê đất, cấp QĐ chủ trương đầu tư, cấp Giấy CNĐKĐT.

- Khu Dịch vụ - Du lịch Làng Vây: có 01 dự án đã được cho thuê đất, cấp QĐ chủ trương đầu tư, cấp Giấy CNĐKĐT.

- Khu Công nghiệp Tân Thành: có 01 dự án đã được cho thuê đất, cấp QĐ chủ trương đầu tư, cấp Giấy CNĐKĐT tuy nhiên chưa đi vào hoạt động.

- Hiện có 13 dự án nằm ngoài các khu tập trung.

Thuyết minh tổng hợp Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 495/QĐ-TTg ngày 07 tháng 04 năm 2011, trong đó có lồng ghép phần đánh giá tác động môi trường (ĐTM), khi thực hiện xây dựng các Khu tập trung sẽ triển khai thủ tục bảo vệ môi trường cho từng khu riêng. Trong các khu tập trung đã được xây dựng tại Khu Kinh tế Thương mại Đặc biệt Lao Bảo, ngoài Cụm sản xuất công nghiệp tập trung phía Tây Bắc thị trấn Lao Bảo chiếm diện tích 23,1 ha; Khu công nghiệp Tân Thành chiếm 21,5 ha còn lại là các khu thương mại, dịch vụ.

Riêng Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng KCN Tân Thành (giai đoạn 2) với diện tích 42,4 ha có đánh giá lồng ghép giai đoạn 1 và đã có báo cáo ĐTM được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 1683/QĐ-UBND ngày 19 tháng 07 năm 2016.

Khu kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo có 61 dự án được giao đất, cho thuê  đất, trong đó: 01 dự án lập Đề án bảo vệ môi trường, 03 dự án lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, 32 dự án lập Bản cam kết bảo vệ môi trường. Số dự án còn lại chủ yếu là các đơn vị kinh doanh thương mại dịch vụ, đơn vị quản lý Nhà nước, đơn vị quản lý sự nghiệp hoặc đang triển khai thủ tục.

Trong quá trình hoạt động, BQL KKT có phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với các Dự án đầu tư sản xuất kinh doanh tại Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo và hướng dẫn thủ tục về bảo vệ môi trường cho các nhà đầu tư đầu tư vào Khu kinh tế theo quy định. BQL KKT đã thực hiện chương trình quan trắc môi trường định kỳ theo phần đánh giá môi trường chiến lược lồng ghép Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh Quy hoạch xây dựng khu kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo, gồm: quan trắc môi trường không khí và nước thải, tuy nhiên không có đề xuất nội dung giám sát nước ngầm, nước mặt, môi trường đất.

Trong quá trình hoạt động của Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo có phát sinh các loại chất thải và thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường như sau:

- Về nước thải: nước thải phát sinh do các doanh nghiệp tự xây dựng hệ thống xử lý nước thải riêng cho từng dự án và xả thải ra môi trường.

- Về quản lý chất thải rắn thông thường: Các doanh chủ động thu gom và hợp đồng với Trung tâm Môi trường công trình đô thị Huyện Hướng Hóa để vận chuyển đến nơi xử lý. Một số loại chất thải được thu gom bán phế liệu hoặc tái sản xuất.

- Về quản lý chất thải nguy hại (CTNH): Các cơ sở có phát sinh chất thải nguy hại tự đăng ký quản lý chất thải nguy hại với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị. CTNH phát sinh được thu gom, lưu giữ, hợp đồng với đơn vị có đủ năng lực để vận chuyển và xử lý.

Phản ánh mới

Phản ánh bình thường

Nắp cống hộp bị vỡ gây mất an toàn

Nắp cống hộp trước nhà số 635 Lê Duẩn, Đông Hà bị vỡ đã lâu, hiện người dân đổ rác xuống gây tắc cống. Việc này gây nguy hiểm cho người đi trên vỉa hè và nước bị ngập đường vào mùa mưa. Kính đề nghị cơ quan chức năng mau chóng khắc phục. Trân trọng cảm ơn.

22/09/2023 09:09

630 Lê Duẩn, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Phản ánh bình thường

Cáp viễn thông bị hỏng

Cáp viễn thông bị đứt, ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Kính đề nghị cơ quan chức năng xử lý. Địa chỉ: Ngã 3 quốc lộ 9 và đường qua cầu phường 3 (cạnh Điện Máy Xanh)

21/09/2023 10:08

Quốc Lộ 9, Tp. Đông Hà Quảng Trị
Phản ánh bình thường

Tình trạng xe dừng, đỗ gây mất an toàn giao thông

Thời gian qua, tại nút giao thông ngã 3 Quốc lộ 1A và Khu Công nghiệp Quán Ngang - Gio Linh - Quảng Trị xuất hiện tình trạng các xe lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A dừng, đậu đỗ ngay trước cổng KCN, tình trạng trên làm khuất tầm nhìn cho xe lưu thông từ trong Khu công nghiệp ra hướng Quốc lộ 1A. Hiện nay nhiều đơn vị đang hoạt động ở KCN và số lượng người lao động trong KCN đông, lượng xe cộ lưu thông phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh khá lớn vì vậy mật độ lưu thông ra vào tại nút giao thông cao . Mặc dù Ban An toàn giao thông tỉnh đã có văn bản chỉ đạo khắc phục như đặt biển báo hạn chế tốc độ 60 km, tăng cường tuần tra, kiểm tra… nhưng chưa giải quyết được vấn đề xe dừng, đỗ xe trước cổng, dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông. Vì vậy, kính trình hiện trạng trên đến các cơ quan chức năng xem xét, có phương án khắc phục để phòng ngừa tai nạn, đảm bảo an toàn trật tự giao thông.

20/09/2023 16:17

Xã Gio Châu, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Phản ánh khẩn

Mặt đường gồ ghề gây mất an toàn giao thông

Hiện nay tại ngã tư QL1A- Hai Bà Trưng, thị xã Quảng Trị. Mặt đường gồ ghề bập bênh rất nguy hiểm cho các phương tiện đi lại. Rất nhiều trường hợp té ngã đã xảy ra. Rất mong quý cấp gấp rút làm lại mặt đường cho các phương tiện đi lại thuận tiện. Xin cám ơn

20/09/2023 10:11 1

Phường 1, Thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị
Phản ánh bình thường

Đề xuất đặt lại vị trí biển báo để đảm bảo an toàn

Hiện tại trên trục đường 70 về Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh ngang qua khu vực 2 trường học ( THPT Cửa Tùng và THCS Cửa Tùng) đã có cắm biển báo hạn chế tốc độ theo quy đinh 40km/h, biển hết cấm. Thực tế biển báo cấm được đặt tại vị trí bắt đầu đến địa phận Trường THPT Cửa Tùng, khi đã đi qua cổng trường THCS Cửa Tùng từ hướng Biển lên, dù hai trường cạnh đặt nhau. Biển báo hết cấm lại đặt ngay trước cổng trường THCS. Theo ý kiến cá nhân như sau: Học sinh trường THCS nhỏ và các em khi tan học cũng như đi học chỉ vào một cổng chính trước đường 70 nên rất nguy hiểm khi tham gia giao thông. Việc đặt biển báo cấm và vạch giảm tốc độ trước khu vực trường học là hoàn toàn tốt, nhưng để tốt hơn nên dịch vị trí hai biển báo cấm và hết cấm tốc độ 40 lùi lại ngang điểm chuẩn bị vào khu vực trường học thì sẽ tốt hơn. Cụ thể từ hướng biển Cửa Tùng lên đặt tại vị trí bắt đầu vào địa phận trường THCS Cửa Tùng. Rất cảm ơn

19/09/2023 10:46

Trường THCS Cửa Tùng, Tỉnh Lộ 70, Xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị
Xem thêm 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỬ LÝ

THỐNG KÊ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG

Thông tin tuyên truyền Xem thêm