Tìm kiếm

Xâm nhập mặn

Xâm nhập mặn

Báo cáo tình hình xâm nhập mặn đợt 3 tháng 3 năm 2022

Thực hiện Quyết định số 205/QĐ-STNMT ngày 19 tháng 01 năm 2022 của sở Tài nguyên và Môi trường về chương trình Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Trị năm 2022, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tiến hành quan trắc xâm nhập mặn đợt 3 tháng 3 năm 2022 (từ ngày 15 - 16/3/2022) trên các sông Thạch Hãn, sông Hiếu, sông Bến Hải và sông Sa Lung. Được sự ủy quyền của sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm báo cáo kết quả như sau:

Kết quả quan trắc xâm nhập mặn đợt 3 tháng 3 năm 2022 trên các sông cho thấy, độ mặn tại các điểm quan trắc trên sông Thạch Hãn, sông Hiếu, sông Bến Hải và sông Sa Lung ít biến động so với đợt 2 tháng 3 năm 2022 (ngày 08 - 09/3/2022).

1. Trên sông Thạch Hãn: Khu vực chân đập Trấm đã bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn, tại đây độ mặn nước sông dao động từ 0,04 – 0,08‰; Khu vực trung tâm thị xã Quảng Trị, độ mặn dao động từ 0,42 – 0,60‰; Tại cầu An Mô, độ mặn dao động từ 9,0 – 11,0‰; khu vực cầu Đại Lộc, độ mặn dao động từ 13,1 - 14,9‰.

Hình 1: Biểu đồ độ mặn trên sông Thạch Hãn

2. Trên sông Hiếu: Xâm nhập mặn đã ảnh hưởng đến khu vực chân đập ngăn mặn. Tại khu vực trạm thủy văn Đông Hà, độ mặn dao động từ 0,19 – 1,0‰; Điểm cách cầu Đông Hà 500m về phía hạ lưu, độ mặn dao động từ 12,7 – 15,3‰

 

Hình 2: Biểu đồ độ mặn trên sông Hiếu

3. Trên sông Bến Hải: Xâm nhập mặn đã tác động đến khu vực cách cầu Tiên An khoảng 7km về phía thượng lưu, độ mặn đo được tại đây dao động từ 2,7 – 4,1‰. Tại cầu Tiên An độ mặn dao động từ 4,4 – 5,6‰; điểm cách cầu Hiền Lương 2km về phía thượng lưu, độ mặn dao động từ 5,4 – 7,1‰; Điểm cách cầu Hiền Lương 5km về phía hạ lưu, độ mặn dao động từ 15,3 – 16,6‰.

 

Hình 3: Biểu đồ độ mặn trên sông Bến Hải

4. Trên sông Sa Lung: Xâm nhập mặn đã ảnh hưởng đến khu vực chân đập ngăn mặn, độ mặn đo được tại đây dao động từ 0,55 – 0,82‰; tại cầu đường sắt Sa Lung độ mặn dao động từ 2,8 – 3,7‰; tại khu vực cách cầu Hiền Lương 2km về phía thượng lưu, độ mặn dao động từ 6,8 – 8,3‰.

 

Hình 4: Biểu đồ độ mặn trên sông Sa Lung

Trên đây là kết quả quan trắc xâm nhập mặn đợt 3 tháng 3 năm 2022, Trung tâm kính báo cáo UBND tỉnh, sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan để theo dõi, chỉ đạo.

Báo cáo tình hình xâm nhập mặn đợt 2 tháng 3 năm 2022

Thực hiện Quyết định số 205/QĐ-STNMT ngày 19 tháng 01 năm 2022 của sở Tài nguyên và Môi trường về chương trình Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Trị năm 2022, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tiến hành quan trắc xâm nhập mặn đợt 2 tháng 3 năm 2022 (từ ngày 08 - 09/3/2022) trên các sông Thạch Hãn, sông Hiếu, sông Bến Hải và sông Sa Lung. Được sự ủy quyền của sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm báo cáo kết quả như sau:

Kết quả quan trắc xâm nhập mặn đợt 2 tháng 3 năm 2022 trên các sông cho thấy, độ mặn tại các điểm quan trắc trên sông Thạch Hãn, sông Hiếu, sông Bến Hải và sông Sa Lung giảm nhẹ so với đợt 1 tháng 3 năm 2022 (ngày 01 - 02/3/2022).

1. Trên sông Thạch Hãn: Khu vực chân đập Trấm đã bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn, tại đây độ mặn nước sông dao động từ 0,05 – 0,17‰; Khu vực trung tâm thị xã Quảng Trị, độ mặn dao động từ 0,24 – 0,85‰; Tại cầu An Mô, độ mặn dao động từ 5,2 – 6,6‰; khu vực cầu Đại Lộc, độ mặn dao động từ 8,4 - 10,2‰.

 


Hình 1: Biểu đồ độ mặn trên sông Thạch Hãn

2. Trên sông Hiếu: Xập ngăn mặn Tại khu vực trạm thủy văn Đông Hà, độ mặn dao động từ 0,16 – 2,9‰; Điểm cách cầu Đông Hà 500m về phía hạ lưu, độ mặn dao động từ 6,0 – 8,7‰.


Hình 2: Biểu đồ độ mặn trên sông Hiếu

3. Trên sông Bến Hải: Xâm nhập mặn đã tác động đến khu vực cách cầu Tiên An khoảng 7km về phía thượng lưu, độ mặn đo được tại đây dao động từ 3,5 – 5,1‰. Tại cầu Tiên An độ mặn dao động từ 6,2 – 8,7‰; điểm cách cầu Hiền Lương 2km về phía thượng lưu, độ mặn dao động từ 9,3 – 11,2‰; Điểm cách cầu Hiền Lương 5km về phía hạ lưu, độ mặn dao động từ 16,1 – 17,9‰


Hình 3: Biểu đồ độ mặn trên sông Bến Hải

4. Trên sông Sa Lung: Xâm nhập mặn đã ảnh hưởng đến khu vực chân đập ngăn mặn, độ mặn đo được tại đây dao động từ 0,07 – 0,10‰; tại cầu đường sắt Sa Lung độ mặn dao động từ 2,3 – 3,5‰; tại khu vực cách cầu Hiền Lương 2km về phía thượng lưu, độ mặn dao động từ 7,9 – 10,1‰.


Hình 4: Biểu đồ độ mặn trên sông Sa Lung

Trên đây là kết quả quan trắc xâm nhập mặn đợt 2 tháng 3 năm 2022, Trung tâm kính báo cáo UBND tỉnh, sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan để theo dõi, chỉ đạo.

Báo cáo tình hình xâm nhập mặn đợt 1 tháng 3 năm 2022

Thực hiện Quyết định số 205/QĐ-STNMT ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về chương trình Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Trị năm 2022, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tiến hành quan trắc xâm nhập mặn đợt 1 tháng 3 năm 2022 (từ ngày 01 - 02/3/2022) trên các sông Thạch Hãn, sông Hiếu, sông Bến Hải và sông Sa Lung. Được sự ủy quyền của sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm báo cáo kết quả như sau: 

1. Trên sông Thạch Hãn: Khu vực chân đập Trấm đã bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn, tại đây độ mặn nước sông dao động từ 0,07 – 0,17‰; Khu vực trung tâm thị xã Quảng Trị, độ mặn dao động từ 0,31 – 0,84‰; Tại cầu An Mô, độ mặn dao động từ 6,4 – 8,8‰; khu vực cầu Đại Lộc, độ mặn dao động từ 11,2 - 13,6‰.

Hình 1: Biểu đồ độ mặn trên sông Thạch Hãn

2. Trên sông Hiếu: Xâm nhập mặn đã ảnh hưởng đến khu vực chân đập ngăn mặn. Tại khu vực trạm thủy văn Đông Hà, độ mặn dao động từ 0,46 – 1,4‰; Điểm cách cầu Đông Hà 500m về phía hạ lưu, độ mặn dao động từ 11,2 – 18,5‰.

Hình 2: Biểu đồ độ mặn trên sông Hiếu

3. Trên sông Bến Hải: Xâm nhập mặn đã tác động đến khu vực cách cầu Tiên An khoảng 7km về phía thượng lưu, độ mặn đo được tại đây dao động từ 3,1 – 5,1‰. Tại cầu Tiên An độ mặn dao động từ 4,8 – 8,6‰; điểm cách cầu Hiền Lương 2km về phía thượng lưu, độ mặn dao động từ 10,9 – 14,1‰; Điểm cách cầu Hiền Lương 5km về phía hạ lưu, độ mặn dao động từ 16,9 – 20,1‰.

Hình 3: Biểu đồ độ mặn trên sông Bến Hải

4. Trên sông Sa Lung: Xâm nhập mặn đã ảnh hưởng đến khu vực chân đập ngăn mặn, độ mặn đo được tại đây dao động từ 0,41 – 0,59‰; tại cầu đường sắt Sa Lung độ mặn dao động từ 2,1 – 3,3‰; tại khu vực cách cầu Hiền Lương 2km về phía thượng lưu, độ mặn dao động từ 9,7 – 11,6‰.

Hình 4: Biểu đồ độ mặn trên sông Sa Lung

Trên đây là kết quả quan trắc xâm nhập mặn đợt 1 tháng 3 năm 2022, Trung tâm kính báo cáo UBND tỉnh, sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan để theo dõi, chỉ đạo.

Phản ánh mới

Phản ánh bình thường

Đèn tín hiệu bị che khuất bởi pano quảng cáo

cột đèn tín hiệu tại ngã tư giao nhau đường Nguyễn Trãi và Phan Đình Phùng bị che khuất bởi pano quảng cáo gây khó khăn và khó chịu cho người tham gia giao thông, chờ đèn đỏ. đề nghị UB TP xem không cho lắp khung treo biển quảng cáo ở chỗ này tránh việc che khuất đèn tín hiệu giao thông. Xin cám ơn.

29/09/2022 16:25

Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Phản ánh bình thường

Đèn đường chiếu sáng bật muộn

Kính gửi BOT Quảng Trị: Hiện tại thời tiết đã chuyển mùa nhưng điện đường hẹn giờ bật muộn đường tối dễ gây mất an toàn giao thông. Vì vậy đề nghị điều chỉnh thời gian hợp lý theo mùa. hình ảnh đính kèm trời tối nhưng điện đường chưa có lúc 18h15

29/09/2022 10:11

Xã Triệu Thượng, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị
Phản ánh bình thường

Dây cáp mạng rơi xuống chắn ngang đường

Dây cáp mạng rơi xuống chắn ngang đường Lê Lợi nối dài, nguy cơ tai nạn khi bão đỗ bộ. Kính đề nghị sửa chửa sớm.

29/09/2022 09:28

Nguyễn An Ninh, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Phản ánh khẩn

Cống thoát nước bị sập đề nghị chính quyền xử lý

Cống thoát nước bị sập ở đường bê tông bên cạnh trạm xá Triệu Thành cũ (Thôn An Tiêm, xã Triệu Thành, Triệu Phong, Quảng Trị), kính nhờ các cơ quan liên quan xử lý để đảm bảo giao thông an toàn cho người dân.Chân thành cảm ơn

28/09/2022 14:28

Xã Triệu Thành, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị
Phản ánh bình thường

Đèn đường chiếu sáng hỏng cần được sửa chữa

đèn chiếu sáng đường tại số nhà 131 nguyễn bỉnh khiêm - đông hà bị cháy đã lâu. mong các cán bộ đến sửa chữa kịp thời cho mùa mưa. vì gần ngay ngã 3 nên nguy hiểm khi tham gia giao thông

28/09/2022 14:28

Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Xem thêm 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỬ LÝ

THỐNG KÊ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG

Thông tin tuyên truyền Xem thêm